Konkurs Dzień Mamy

Konkurs na Instagramie „Wygraj zestaw kosmetyków SYLVECO na Dzień Mamy”

I. postanowienia ogólne
§ 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj zestaw kosmetyków na Dzień Mamy”. Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Udział w oznacza z akceptacją regulaminu.
§ 2 Organizatorem konkursu jest Beauty Commerce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, właściciel drogerii internetowej www.lavandin.pl, Baszki 7a, 21-003 Ciecierzyn, NIP: 713 309 88 75, REGON 381078426 zwany dalej jako („organizator konkursu”).
§ 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram.com na profilu @lavandin.pl
§ 4 Konkurs trwa od 17.05.2021 od godziny 18:00 do 22.05.2021 do godziny 23.59.

II. uczestnicy konkursu
§ 5 Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie.
§ 6 Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
§ 7 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez wyłonionych laureatów konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i dostarczenia nagrody Zwycięzcom. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
§ 8 Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook, Instagram. Facebook i Instagram są znakiem towarowym zastrzeżonymi przez Facebook Inc. i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.
§ 9 Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
§ 10 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

III. zasady i przebieg konkursu
§ 11
1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "moderatorami").
2. Ostateczny wybór najlepszych odpowiedzi zostanie dokonany przez jury składające się z 3 pracowników organizatora konkursu.
3. Jury w drodze głosowania wybierze 3 Zwycięzców.
§ 12
1. Aby przystąpić do konkursu należy:
a) zapoznać się z regulaminem konkursu,
b) umieścić odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem z informacją
o konkursie.
2. Zgłoszona do konkursu odpowiedź może być urozmaicona formą wizualną.
3. Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest odpowiedź na pytanie (w komentarzu pod wpisem z informacją o konkursie): „O jakich trikach pielęgnacyjnych dowiedziałaś się do swojej Mamy i czy stosujesz je w swojej rutynie?”.
4. Każdy z uczestników konkursu może umieścić dowolną ilość odpowiedzi.
6. Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 23 maja 2021 o godzinie 20:00.
7. Wyniki konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowanie w formie wpisu na fanpage organizatora lub w komentarzu pod postem z informacją o konkursie. Na zgłoszenia zwycięzców (wiadomości prywatne na Instagram wraz z podaniem adresu dostawy) organizator czeka do dnia 24.05.2021 r. do godziny 12:00.

IV. nagrody
§ 13 W konkursie przewidziano 3 nagrody dla 3 zwycięzców w postaci:
I miejsce- zestaw SYLVECO Kochana Mama, w którego skład wchodzą: SYLVECO Arnikowe mleczko oczyszczające, BIOLAVEN Krem pod oczy, BIOLAVEN Krem do twarzy na noc, SYLVECO Serum wygładzające
II i III miejsce- zestaw SYLVECO Piękna Mama, w którego skład wchodzą: VIANEK Łagodząca pianka myjąca do twarzy, OLEIQ Hydrolat z opuncji figowej, VIANEK Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy, VIANEK Przeciwzmarszczkowy eliksir do twarzy.
§ 14 1. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych, na następujących wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a) Prawa do utrwalania i zwielokrotniania na płytach cd i dvd i w pamięci komputera lub innych nośnikach, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity, prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii; prawa do publicznej prezentacji utworu całościowego lub częściowego, prawa do przerabiania i przetwarzania utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich,
b) Prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
c) Prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego); publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet. organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.

V. Postanowienia końcowe
§ 15 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych.
2. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.

facebook pinterest google_plus instagram
promocje
pixel